Jakie agregaty służą do prób ciśnieniowych?

Próby ciśnieniowe są sposobem na sprawdzenie szczelności instalacji. Stosuje się je w budownictwie oraz wielu gałęziach przemysłu. Są nieodłączną częścią kontroli nowych instalacji, a także instalacji używanych pod nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego. Najczęściej próbom ciśnieniowym poddawane są: rurociągi, różne zbiorniki (np. zbiorniki ciśnieniowe i bezciśnieniowe, w których magazynowana jest woda, paliwa czy inne ciecze), kotły, instalacje wody ciepłej, a także rurociągi parowe, zawory czy armatura. Nie można byłoby ich przeprowadzić bez zastosowania agregatów do prób ciśnieniowych.

Kiedy wykonywane są próby ciśnieniowe?

Próby ciśnieniowe są przeprowadzane, kiedy dojdzie do wycieku z instalacji, aby zlokalizować rozszczelnienia i móc podjąć odpowiednie kroki naprawcze. Są także wykonywane zawsze, gdy zakończone zostaną prace montażowe urządzeń sanitarnych. Badania szczelności instalacji powinny być przeprowadzane okresowo. Diagnozowanie wszelkich wycieków z instalacji wodnych powinno odbywać się w nowo wybudowanych obiektach budowlanych, jak również podczas rozbudowy lub modernizacji instalacji w budynkach już istniejących i eksploatowanych. Szczelność wszystkich zbiorników i elementów składających się na daną instalację jest bowiem gwarancją bezawaryjnej pracy.

Próby szczelności realizowane za pomocą agregatów do prób ciśnieniowych są wykonywane m.in. w zakładach kanalizacyjnych, petrochemicznych i chemicznych, a także w przepompowniach ścieków i obiektach budowlanych. Dzięki nim można upewnić się, czy zbiorniki, rurociągi, wężownice, kotły, sprzęty działające pod ciśnieniem czy inna armatura są szczelne.

Jakie agregaty są stosowane podczas prób ciśnieniowych?

Do prób ciśnieniowych stosowane są agregaty przeznaczone do prób ręcznych oraz półautomatycznych, których bogatą ofertę przygotował dla swoich klientów dystrybutor pomp wysokociśnieniowych J.J.Krupiński. W próbach ręcznych niezbędne jest zaangażowanie operatora agregatu, który odetnie go od obiektu i wyłączy, gdy w instalacji osiągnięta zostanie pożądana wartość ciśnienia.

Agregaty do prób półautomatycznych są wyposażone w softstartery nadzorujące pracę urządzenia, a także elektroniczne presostaty, na których przed rozpoczęciem próby ustawia się odpowiednie ciśnienie odcięcia. Dzięki temu, gdy ustalona wartość ciśnienia w instalacji zostanie osiągnięta, pompa wyłącza się sama. Próby półautomatycznie nie wymagają stałego nadzoru operatora.

Na czym polega próba ciśnieniowa?

Próba ciśnieniowa polega na podłączeniu w najniższym punkcie instalacji odpowiedniego agregatu. Wcześniej odłącza się od instalacji wszystkie zawory i baterie, armaturę oraz urządzenia grzewcze. Instalacja jest wówczas napełniana wodą i odpowietrzana. Badanie polega na podniesieniu ciśnienia instalacji do wartości próbnej. W instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz instalacji C.O. podnosi się je na 2 godziny, a w instalacji ogrzewania podłogowego aż na 24 godziny.