Komputeryzacja zarządzania

Komputeryzacja zarządzania, polega na wprowadzeniu automatycznego przetwarzania danych wchodzących w skład systemu informacyjnego i na przeniesieniu niektórych decyzji z różnych szczebli zarządzania do zautomatyzowanego systemu informacyjnego. W przetwarzaniu danych komputeryzacja polega na zapisaniu danych źródłowych na odpowiednich nośnikach maszynowych (kartach, taśmach, dyskach itd.), na sformalizowaniu procedur przetwarzania tych danych, ich zapamiętywaniu i wielokrotnym wykorzystywaniu za pomocą komputera w celu sporządzania zestawień informacyjnych użytecznych przy podejmowaniu decyzji. Decyzje gospodarcze dzielą się na grupy utworzone wg kryterium złożoności. Można je podzielić na proste, dotyczące zjawisk łatwych do wyrażania w języku matematycznym (np. kolejności operacji w przypadku znanych parametrów eksploatacyjnych urządzeń produkcyjnych, czasów operacji, ich kolejności, rodzaju i ilości potrzebnych materiałów), i na coraz bardziej złożone, aż do takich, które nie mają zdefiniowanej struktury (np. decyzje o przyszłym wyposażeniu produkcyjnym dla przewidywanych technologii). Wszystkie decyzje, które dotyczą problemów o dobrej strukturze, mogą być po zaprogramowaniu opracowane przez komputer. Przez pojecie „dobra struktura” rozumiemy taki problem, który może być przedstawiony numerycznie za pomocą zmiennych, skalarów lub wektorów, przy czym cele, które chce się osiągnąć, mają jasno sprecyzowaną funkcję celu, a do rozwiązania problemu można zastosować algorytm. Opracowanie tego rodzaju decyzji przez komputery pozwala na optymalizację zrutynizowanych działań i umożliwia pracownikom poświęcenie większej uwagi i czasu problemom o wyższym stopniu złożoności.